OPĆINA POVLJANA
Stjepana Radića 20, 23249 Povljana
Radno vrijeme:
Radnim danom od 07:00 do 15:00 sati
Rad sa strankama:
Pon. i sri. od 09:00 do 11:00
Telefon: +385(0)23 692 800
Fax: +385(0)23 692 005
E-mail: info@povljana.hr
 • Poštovani posjetitelji

  Poštovani posjetitelji

  Dragi posjetitelji!
  Drago mi je što Vas u ime Općine Povljana mogu pozdraviti na novom web portalu Općine Povljana. Stvaranjem nove stranice bila nam je želja da se istakne mjesto u kome smo se rodili, u kome živimo i radimo, i kojim se ponosimo, te bogatstvo i sva ljepota koju Povljana posjeduje. Povljana je mjesto koji se...
  Pročitaj kompletan tekst >>>
 • Dobrodošli u Povljanu

  Dobrodošli u Povljanu

  Povljana je smještena na jugu otoka Paga, u prekrasnoj prirodnoj uvali. Okrenuta zapadu zaštitila se od jakih vjetrova bure i juga. Zaštitu i utočište pruža i putniku s mora i onom na kopnu, zaljubljeniku u otočki krš i bilje okupano suncem i začinjeno solju.
  Tradicionalno, Povljana je bila poljoprivredno područje koje je stoljećima prehranjivalo veći dio otoka.
  Upoznaj Povljanu >>>
 • Povljana kroz Povijest

  Povljana kroz Povijest

  Na području Općine Povljana na otoku Pagu teče život iz prapovijesnih vremena. Zasad, najstariji pronađeni predmet jest dio kamene sjekire iz bakreno-kamenog doba (eneolitik).
  Liburni i Rimljani ostavili su dubok trag u povijesti otoka Paga. Brojne su potvrde za to i na području Povljane.
  Prošetajmo se kroz povijest Povljane >>>
 • Slikom kroz Povljanu

  Slikom kroz Povljanu

  Poznati u klapskoj pismi, netaknutoj prirodi i kristalno čistom moru. Povljana pruža nezaboravne uspomene za sve posjetioce, goste, prijatelje,...
  Okružena Jadanskim morem na otoku Pagu, Povljana je mjesto gdje izvorni Mediteran postoji, a u duhu naroda i živi, izvorni, čisti, netaknuti baš onakav kakav pamtite. Dozvolite da Vas provedemo sliko kroz naše mjesto.
  Pogledaj galeriju fotografija >>>
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Općinsko vijeće

Na temelju članka 86. Zakona o lokalnim izborima ("NN, br 144/12, u daljnjem tekstu Zakon) nakon provedenih lokalnih izbora 19. svibnja 2013., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Povljana utvrdilo je i objavilo rezultate izbora za članice/članove općinskog vijeća Općina Povljana.
Na temelju članka 84. st 2. i članka 85. Zakona, utvrđuje se da su pojednine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću:

 •  HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS) - 6 MJESTA
 • HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA (HSLS) - 2 MJESTA
 • HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (hdz) - 1 MJESTO

Općinsko vijeće Općine Povljana

 1. NIKOLA VIČEVIĆ - PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA (HSS)
 2. VEDRAN ORLIĆ - VIJEĆNIK (HSS)
 3. ROKO MILUTINA - VIJEĆNIK (HSS)
 4. STIPE ŠKODA - VIJEĆNIK (HSS)
 5. ŽELJKO POGORILIĆ - VIJEĆNIK (HSS)
 6. DRAGO ŠKODA - VIJEĆNIK (HSS)
 7. IVAN ŠKODA - VIJEĆNIK (HSLS)
 8. DALIBOR ŠKODA - VIJEĆNIK (HSLS)
 9. ŠIME JURIŠIĆ - VIJEĆNIK (HDZ)

IZVOD IZ STATUTA OPĆINE POVLJANA (Članak. 30 i 32)

Predsjednik Općinskog vijeća:

 • zastupa Općinsko vijeće
 • saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,
 • predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
 • upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
 • brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
 • održava red na sjednici Općinskog vijeća,
 • usklađuje rad radnih tijela,
 • potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,
 • brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
 • brine se o zaštiti prava vijećnika,
 • obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće donosi:

 • Statut Općine,
 • Poslovnik o radu,
 • odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
 • proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 • godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 • odluku o privremenom financiranju,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Povljana čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna),
 • donosi odluku o promjeni granice Općine Povljana,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug općinskih upravnih tijela,
 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
 • predlaže i bira nadzorne, upravne odbore predstavnike u skupštinu trgovačkih društava koja su u vlasništvu i suvlasništvu Općine,
 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 • odlučuje o dugoročnom zaduživanju Općine,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
 • raspisuje lokalni referendum,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,
 • bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
 • odlučuje o pokroviteljstvu,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 • imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
 • donosi prostorno plansku dokumentaciju,
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i pod zakonskim aktima.
 • Donosi odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanja ustanova koji je osnivač Općina,
 • osniva fond za gospodarenje nekretninama u vlasništvu Općine i bira odbor koji će upravljati Fondom,
 • osniva fond za stipendiranje nadarenih učenika i studenata i bira odbor koji će upravljati tim Fondom,
 • bira komisiju za socijalnu skrb,
 • može povjeriti izradu urbanističkih planova, uređenja i obavljanja drugih poslova prostornog uređenja Zavodu za prostorno uređenje Zadarske županije,
 • bira komisiju za natječaj za obavljanje komunalnih djelatnosti

U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Općinu Povljana. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.

komunalni redar
referent
procelnik
nacelnik