Temeljem čl. 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 – pročišćeni tekst 82/04 i 10/04 Uredba) te čl. 30. Statuta Općine Povljana (''Službeni glasnik Zadarske županije'' broj 17/09, 23/09 i 07/10), Općinsko Vijeće općine Povljana na svojoj 12. sjednici održanoj dana 02. listopada 2014. godine donosi ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU za financiranje građenja objekta i uređaja komunalne infrastrukture („Službeni glasnik“ 10/05,7/09 i 7/11)

Na temelju čl. 107. i čl. 109. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13) i članka 30. Statuta Općine Povljana (''Službeni glasnik Zadarske županije br. 17/09, 23/09 i 07/10), Općinsko vijeće Općine Povljana, na 20. sjednici održanoj 24. studenog 2015. godine, donijelo je ODLUKU o nerazvrstanim cestama na području Općine Povljana

Na temelju članka 18. stavak 1. Zakona o grobljima („Narodne novine”, broj 19/98) i članka 30. Statuta Općine Povljana (“Službeni glasnik Zadarske županije” broj 17/09, 23/09 i 07/10) Općinsko vijeće Općine Povljana na svojoj 23. sjednici održanoj 04. travnja 2016. godine donosi ODLUKU o groblju

Temeljem odredbi članka 30. Statuta Općine Povljana (Službeni glasnik Zadarske županije 17/09,23/09 i 07/10), u predmetu proširenja mjesnog groblja, Općinsko vijeće Općine Povljana na 23. sjednici održanoj 04. travnja 2016. godine donosi Odluku o proširenju mjesnog groblja u Povljani ''Svi sveti''

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 30. Statuta Općine Povljana („Službeni glasnik Zadarske županije“ 17/09, 23/09 i 07/10) Općinsko vijeće Općine Povljana, na 22. sjednici, održanoj dana 23. veljače 2016., donosi ODLUKU o komunalnom redu

Na temelju čl.146 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama(„Narodne novine“ br.56/13), u svezi odredbe čl.48 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.33/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12 i 19/13) i čl. 30 Statuta Općine Povljana(„Službeni glasnik Zadarske županije“ br.17/09, 23/09 i 07/10), i Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina („ Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 8/15), Općinsko vijeće Općine Povljana, na sjednici održanoj 23. veljače 2016.godine, donijelo je ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PRIJENOSU KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA