Temeljem odredbi članka 30. Statuta Općine Povljana (Službeni glasnik Zadarske županije 17/09,23/09 i 07/10), u predmetu proširenja mjesnog groblja, Općinsko vijeće Općine Povljana na 23. sjednici održanoj 04. travnja 2016. godine donosi Odluku o proširenju mjesnog groblja u Povljani ''Svi sveti''

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 30. Statuta Općine Povljana („Službeni glasnik Zadarske županije“ 17/09, 23/09 i 07/10) Općinsko vijeće Općine Povljana, na 22. sjednici, održanoj dana 23. veljače 2016., donosi ODLUKU o komunalnom redu

Na temelju čl.146 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama(„Narodne novine“ br.56/13), u svezi odredbe čl.48 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.33/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12 i 19/13) i čl. 30 Statuta Općine Povljana(„Službeni glasnik Zadarske županije“ br.17/09, 23/09 i 07/10), i Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina („ Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 8/15), Općinsko vijeće Općine Povljana, na sjednici održanoj 23. veljače 2016.godine, donijelo je ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PRIJENOSU KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

Na temelju čl. 56 st.1 Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 82/13) i čl. 30. Statuta Općine Povljana (Službeni glasnik Zadarske županije 17/09, 23/09 i 07/10) Općinsko vijeće Općine Povljana na 22. sjednici održanoj dana 23. veljače 2016. godine donosi ODLUKU O OBAVLJANJU AUTO TAKSI PRIJEVOZA NA PODRUČJU OPĆINE POVLJANA

Na temelju članka 86. i 89. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/13) i članka 30. Statuta Općine Povljana ("Službeni glasnik Zadarske županije", br. 17/09, 23/09 i 07/10) Općinsko vijeće Općine Povljana na svojoj 15.sjednici održanoj dana 09.03.2015 godine donosi

ODLUKU o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Povljana - zona Hršćica

Na temelju članka 86. i 89. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13) i članka 30. Statuta Općine Povljana ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.17/09, 23/09 i 07/10), Općinsko vijeće Općine Povljana na 15. sjednici održanoj 09. ožujka 2015. godine donosi

ODLUKU o izradi Urbanističkog plana uređenja lučkog prostora Povljana i poslovne zone "Porat"