Temeljem čl. 31. stavak 2. Zakona o područnoj i lokalnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine" br. 31/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08 i 36/09 ), članka 30. Statuta Općine Povljana ( „Službeni glasnik Zadarske županije" br. 17/09,23/09 i 07/10) Općinsko vijeće Općine Povljana na svojoj 1. sjednici održanoj dana 09. srpnja 2013. godine, donosi ODLUKU o naknadi vijećnicima za sudjelovanje u radu na sjednicama

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 30. Statuta Općine Povljana (Službeni glasnik zadarske županije 17/09, 23/09 i 07/10) Općinsko vijeće Općine Povljana, na 13. sjednici, održanoj dana 28. studenoga 2014., donosi ODLUKU o komunalnom redu

Na temelju stavka 1. članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/2000, 129/2000, 59/2001, 26/2003, 82/2004, 110/2004, 178/2004, 38/2009, 79/2009, 153/2009, 49/2011, 84/2011, 90/2011, 144/2012, 94/2013, 153/2013. ) i članka 30. Statuta Općine Povljana Općine Povljana („Službeni glasnik Zadarske županije" broj 17/09, 23/09 i 07/10.), Općinsko vijeće Općine Povljana, na svojoj 13. sjednici održanoj dana 28. studenoga 2014. godine, donosi ODLUKU o komunalnoj naknadi

Temeljem odredbe članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine", broj 28/10 ), te članka 30. Statuta Općine Povljana ( „Službeni glasnik" Zadarske županije br. 17/09, 23/09 i 07/10 ), na prijedlog načelnika Općinsko vijeće Općine Povljana na svojoj 13. sjednici održanoj dana 28 studenoga. 2014. godine, donosi ODLUKU o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Povljana

Temeljem članka 14. Zakona o proračunu ( ''Narodne novine'', broj 87/08, 136/12), te članka 30.Statuta Općine
Povljana ("Službeni glasnik", Zadarske županije brojl7/09, 23/09,07/10), Općinsko vijeće Općine Povljana na 14. sjednici održanoj 19. prosinca. 2014. godine, donosi: ODLUKU o izvršenju Proračuna Općine Povljana za 2015. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i upravi („NN" broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 30. Statuta Općine Povljana, (Službeni glasnik Zadarske županije 17/09, 23/09 i 7/10 Općinsko vijeće Općine Povljana na svojoj 13. sjednici, održanoj dana 28. studenoga 2014.g. donosi Odluku o dodjeli stipendija redovnim studentima za akademsku godinu 2014/2015