Na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju (''Narodne novine br. 174/04, 79/07, 38/09, 127/10'') i Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (''Narodne novine br. 30/14 i 67/14'') te Usklađenja Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća Općine Povljana, Općinsko vijeće Općine Povljana na 14. sjednici Općinskog Vijeća Općine Povljana održanoj dana 19. prosinca 2014. godine donosi Odluku o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Općine Povljana za 2014. godinu

Na temelju članka 58. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti («Narodne novine» br. 138/06) i članka 30. Statuta Općine Povljana («Službeni glasnik Zadarske županije" broj 17/09, 23/09 i 7/10) Općinsko vijeće Općine Povljana, na 1. sjednici održanoj dana 09. srpnja 2013. godine , donosi ODLUKU o radnom vremenu u ugostiteljstvu

Na temelju čl. 146 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (Narodne novine br. 56/13), u svezi odredbe čl. 48 Zakona o lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i čl. 30. Statuta Općine Povljana (Službeni glasnik Zadarske županije br. 17/09, 23/09 i 07/10), Općinsko vijeće Općine Povljana, na 15. sjednici održanoj 09. ožujka 2015. godine, donijelo je ODLUKU O PRIJENOSU KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

Na temelju članka 28. stavka 1. alineje 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/09, 38/09 i 127/10), članka 2. Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 38/08,118/12), Suglasnosti DUZS Zadar, KLASA: 810-09/14-05/24, od 18.11.2014.godine, i na temelju članka 30. Statuta Općine Povljana(„Službeni glasnik Zadarske županije" 17/09/, 23/09 i 07/10), Općinsko Vijeće Općine Povljana na svojoj 13. sjednici održanoj dana 28. studenog 2014. godine donosi ODLUKU o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za Općinu Povljana- Usklađenje 1

Temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03, 132/06 i 26/07 – Odluka Ustavnog suda RH) i članka 30 . Statuta Općine Povljana („Službeni glasnik Zadarske županije" br. 17/09, 23/09 i 07/10), Općinsko vijeće Općine Povljana na 2. sjednici održanoj dana 02. kolovoza 2013.g. donijelo je slijedeću ODLUKU O POREZIMA OPĆINE POVLJANA