Na temelju članka 30. Statuta Općine Povljana („Službeni glasnik Zadarske županije" br. 17/09, 23/09 i 07/10) i članka Odluke o komunalnom redu („Službenik glasnik Zadarske županije" br.17/09, 23/09 i 07/10 ) Općinsko vijeće Općine Povljana na 13. sjednici, održanoj dana 28. studenoga 2014. godine donosi ODLUKU o davanju za zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Povljana za postavljanje kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i dr.

Na temelju članka 30. Statuta Općine Povljana (Službeni glasnik Zadarske županije 17/09,23/09 i 07/10) , Općinsko vijeće Općine Povljana na svojoj 7. sjednici održanoj dana 03. ožujka 2014. godine, donosi ODLUKU o prihvaćanju inicijative o pristupanju partnerstva Lokalne akcijske grupe (LAG-a)

DSC 0446Sukladno članku 44. Statuta općine Povljana (Sl. glasnik Zadarske županije 17/9; 23/09 i 07/10), a u svezi otvorenog javnog nadmetanja za prodaju građevinskih parcela u poslovnoj zoni Povljana (UPU 4) objavljenog 17.11. 2014.godine donosim slijedeću ODLUKU