Na temelju članka 48. Stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (''Narodne novine'' br. 10/97, 107/07) , članka 41. i 42. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (''Narodne novine'' br. 63/08), Općinsko vijeće Općine Povljana na svojoj 10. sjednici održanoj dana 10. lipnja 2014. godine, donosi ODLUKU o participaciji troškova smještaja djece u predškolskoj ustanovi

Na temelju članka 10. stavak 3. i članka 14. stavak 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 30. Statuta Općine Povljana (»Službeni glasni Zadarske županije« broj 17/09, 23/09 i 7/10), Općinsko vijeće Općine Povljana na 8. sjednici održanoj 02. travnja 2014. godine, donijelo je ODLUKU o osnivanju Vijeća za koncesije na pomorskom dobru

Na temelju članka 52. stavak 1. i članka 56. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva ( NN br. 153/09, 90/11, 56/13 I 14/14) te članka 30. Statuta Općine Povljana ( „Službeni glasnik Zadarske županije" br. 17/09, 23/09 i 07/10 ) Općinsko vijeće Općine Povljana, na svojoj 11. sjednici održanoj dana 08. srpnja 2014. godine, donosi ODLUKU O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I JAVNE ODVODNJE NA PODRUČJU OPĆINE POVLJANA

Temeljem čl. 31. stavak 2. Zakona o područnoj i lokalnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine" br. 31/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08 i 36/09 ), članka 30. Statuta Općine Povljana ( „Službeni glasnik Zadarske županije" br. 17/09,23/09 i 07/10) Općinsko vijeće Općine Povljana na svojoj 1. sjednici održanoj dana 09. srpnja 2013. godine, donosi ODLUKU o naknadi vijećnicima za sudjelovanje u radu na sjednicama

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 30. Statuta Općine Povljana (Službeni glasnik zadarske županije 17/09, 23/09 i 07/10) Općinsko vijeće Općine Povljana, na 13. sjednici, održanoj dana 28. studenoga 2014., donosi ODLUKU o komunalnom redu

Na temelju stavka 1. članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/2000, 129/2000, 59/2001, 26/2003, 82/2004, 110/2004, 178/2004, 38/2009, 79/2009, 153/2009, 49/2011, 84/2011, 90/2011, 144/2012, 94/2013, 153/2013. ) i članka 30. Statuta Općine Povljana Općine Povljana („Službeni glasnik Zadarske županije" broj 17/09, 23/09 i 07/10.), Općinsko vijeće Općine Povljana, na svojoj 13. sjednici održanoj dana 28. studenoga 2014. godine, donosi ODLUKU o komunalnoj naknadi