Temeljem odredbe članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine", broj 28/10 ), te članka 30. Statuta Općine Povljana ( „Službeni glasnik" Zadarske županije br. 17/09, 23/09 i 07/10 ), na prijedlog načelnika Općinsko vijeće Općine Povljana na svojoj 13. sjednici održanoj dana 28 studenoga. 2014. godine, donosi ODLUKU o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Povljana

Temeljem članka 14. Zakona o proračunu ( ''Narodne novine'', broj 87/08, 136/12), te članka 30.Statuta Općine
Povljana ("Službeni glasnik", Zadarske županije brojl7/09, 23/09,07/10), Općinsko vijeće Općine Povljana na 14. sjednici održanoj 19. prosinca. 2014. godine, donosi: ODLUKU o izvršenju Proračuna Općine Povljana za 2015. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i upravi („NN" broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 30. Statuta Općine Povljana, (Službeni glasnik Zadarske županije 17/09, 23/09 i 7/10 Općinsko vijeće Općine Povljana na svojoj 13. sjednici, održanoj dana 28. studenoga 2014.g. donosi Odluku o dodjeli stipendija redovnim studentima za akademsku godinu 2014/2015

Na temelju članka 30. Statuta Općine Povljana („Službeni glasnik Zadarske županije" br. 17/09, 23/09 i 07/10) i članka Odluke o komunalnom redu („Službenik glasnik Zadarske županije" br.17/09, 23/09 i 07/10 ) Općinsko vijeće Općine Povljana na 13. sjednici, održanoj dana 28. studenoga 2014. godine donosi ODLUKU o davanju za zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Povljana za postavljanje kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i dr.

Na temelju članka 30. Statuta Općine Povljana (Službeni glasnik Zadarske županije 17/09,23/09 i 07/10) , Općinsko vijeće Općine Povljana na svojoj 7. sjednici održanoj dana 03. ožujka 2014. godine, donosi ODLUKU o prihvaćanju inicijative o pristupanju partnerstva Lokalne akcijske grupe (LAG-a)

DSC 0446Sukladno članku 44. Statuta općine Povljana (Sl. glasnik Zadarske županije 17/9; 23/09 i 07/10), a u svezi otvorenog javnog nadmetanja za prodaju građevinskih parcela u poslovnoj zoni Povljana (UPU 4) objavljenog 17.11. 2014.godine donosim slijedeću ODLUKU