Na temelju članka 86. Zakona o lokalnim izborima ("NN, br 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu Zakon) nakon provedenih lokalnih izbora 21.svibnja 2017, Općinsko izborno povjerenstvo Općine Povljana utvrdilo je i objavilo rezultate izbora za članice/članove općinskog vijeća Općina Povljana. Na temelju članka 84. st 2. i članka 85. Zakona, utvrđuje se da su pojednine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću:

 • KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA (nositelj: IVICA POGORILIĆ) - 4 MJESTA
 • HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) - 4 MJESTA
 • KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA (nositelj: IVAN ŠKODA) - 1 MJESTO

Općinsko vijeće Općine Povljana

 1. NIKOLA ŠKODA - VIJEĆNIK (NEZAVISNA LISTA)
 2. ANTONIJA ŠKODA - VIJEĆNICA (NEZAVISNA LISTA)
 3. ANITA RUKAVINA - VIJEĆNICA (NEZAVISNA LISTA)
 4. ŽELJKO POGORILIĆ - VIJEĆNIK (NEZAVISNA LISTA)
 5. ŠIME JURIŠIĆ - VIJEĆNIK (HDZ)
 6. ROKO MILUTINA - VIJEĆNIK (HDZ)
 7. JOSIP RUMORA - VIJEĆNIK (HDZ)
 8. KATARINA CRLJENKO - VIJEĆNICA (HDZ)
 9. IVAN ŠKODA - VIJEĆNIK (NEZAVISNA LISTA)

Dužnosti i ovlasti Općinskog Vijeća

Predsjednik Općinskog vijeća:

 • zastupa Općinsko vijeće
 • saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,
 • predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
 • upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
 • brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
 • održava red na sjednici Općinskog vijeća,
 • usklađuje rad radnih tijela,
 • potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,
 • brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
 • brine se o zaštiti prava vijećnika,
 • obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće donosi:

 • Statut Općine,
 • Poslovnik o radu,
 • odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
 • proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 • godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 • odluku o privremenom financiranju,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Povljana čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna),
 • donosi odluku o promjeni granice Općine Povljana,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug općinskih upravnih tijela,
 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
 • predlaže i bira nadzorne, upravne odbore predstavnike u skupštinu trgovačkih društava koja su u vlasništvu i suvlasništvu Općine,
 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 • odlučuje o dugoročnom zaduživanju Općine,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
 • raspisuje lokalni referendum,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,
 • bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
 • odlučuje o pokroviteljstvu,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 • imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
 • donosi prostorno plansku dokumentaciju,
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i pod zakonskim aktima.
 • Donosi odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanja ustanova koji je osnivač Općina,
 • osniva fond za gospodarenje nekretninama u vlasništvu Općine i bira odbor koji će upravljati Fondom,
 • osniva fond za stipendiranje nadarenih učenika i studenata i bira odbor koji će upravljati tim Fondom,
 • bira komisiju za socijalnu skrb,
 • može povjeriti izradu urbanističkih planova, uređenja i obavljanja drugih poslova prostornog uređenja Zavodu za prostorno uređenje Zadarske županije,
 • bira komisiju za natječaj za obavljanje komunalnih djelatnosti

U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Općinu Povljana. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.