Na temelju članka 44. Statuta Općine Povljana («Službeni glasnik Zadarske županije» broj 17/09, 23/09 i 07/10), članka 56. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (”Narodne novine” broj 82/13) i članka 6. Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza na području Općine Povljana (‘’Službeni glasnik Zadarske županije’’   br. 8/16 ), načelnik Općine Povljana objavljuje:

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz na području Općine Povljana

I

Predmet Javnog poziva je izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Općine Povljana.

II

Na javni poziv mogu se javiti obrtnici i trgovačka društva koji su registrirani za djelatnost autotaksi prijevoza (u daljnjem tekstu: autotaksi prijevoznik), koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu i Odlukom o autotaksi prijevozu na području Općine Povljana.

III

Općina Povljana izdaje 5 (pet) dozvola, i to:

• 5 dozvola za vozila s najmanje 5 sjedala, uključujući i sjedalo vozača.

Vrijeme za koje se izdaje dozvola:

 • na rok od 5 (pet) godina od trenutka izdavanja dozvole

Iznos godišnje naknade za izdavanje dozvola:

 • Godišnja naknada za obavljanje auto taksi prijevoza na području Općine Povljana iznosi 5.000,00 kn i uplaćuje se JEDNOKRATNO na račun Proračuna Općine Povljana, IBAN: HR0924080021857300003, otvoren kod Partner banke d.d., s pozivom na broj odobrenja: 68 5819-OIB.

IV

Podnositelj zahtjeva dužan je uz pismeni zahtjev priložiti:

 • rješenje o upisu u registar kod Trgovačkog suda ili obrtnica ovlaštenog tijela o obavljanju autotaksi prijevoza, OIB, IBAN poslovne banke, presliku osobne iskaznice,
 • važeću licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza i pripadajući izvod iz licencije za vozilo,
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu – presliku vozačke dozvole,
 • dokaz o položenom ispitu za autotaksi vozača ili svjedožba ili diploma o posjedovanju stručne spreme (za osobu koja će obavljati predmetnu djelatnost),
 • presliku prometne dozvole za vozilo,
 • dokaz da je vozilo za koje se izdaje dozvola u vlasništvu, u zakupu ili leasingu podnositelja zahtjeva,
 • potvrdu da prijevoznik nema nepodmirenih dospjelih poreznih obveza i obveza za

mirovinsko i zdravstveno osiguranje,

 • uvjerenje o nekažnjavanju,
 • dokaz da ima podmirene sve obveze prema Općini Povljana odnosno pravnim osobama u vlasništvu Općine (Potvrdu o nepostojanju duga po bilo kojoj osnovi izdaje JUO Općine Povljana na temelju zahtjeva ponuditelja fizičke/ pravne osobe)
 • cjenik usluga koji će se primjenjivati nakon izdavanja dozvole u skladu s člankom 26. Odluke,
 • izvješće Državnog zavoda za mjeriteljstvo o ispitivanju taksimetra.

V

Zahtjevi za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, koji ne udovoljavaju uvjetima ovog Javnog poziva i Odluci o autotaksi prijevozu, odnosno zahtjevi podnositelja koji imaju nepodmirene obveze po bilo kojoj osnovi prema Općini Povljana ili pravnim osobama u vlasništvu Općine Povljana i koji su podneseni izvan propisanog roka, neće se razmatrati.

VI

Autotaksi vozilo za obavljanje autotaksi prijevoza, osim propisanih zakonskih uvjeta, mora ispunjavati i uvjete iz članka 22. Odluke o autotaksi prijevozu.

VII

Zahtjev se podnosi u pisanom obliku – zatvorenoj omotnici, neposredno u prijamnoj pisarnici Općine Povljana ili poštom preporučeno, na slijedeću adresu:

OPĆINA POVLJANA

Stjepana Radića 20

23249 Povljana

s naznakom

“Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza- NE OTVARAJ”

VIII

DONOŠENJE RJEŠENJA O DAVANJU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE AUTOTAKSI PRIJEVOZA OSOBA

Rješenje o davanju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza donosi načelnik Općine Povljana, sukladno Odluci o autotaksi prijevozu.

IX

VRIJEME TRAJANJA JAVNOG POZIVA

Ovaj Javni poziv otvoren je 15 dana od dana objave 18. svibnja 2016. godine na internetskoj stranici Općine Povljana www.povljana.hr i na Oglasnoj ploči Općine Povljana postavljenoj u centru mjesta.

Krajnji rok za predaju zahtjeva je 02. lipnja 2016. godine (ČETVRTAK) do 13.00 sati u pisarnici Općine Povljana, koji je ujedno i datum i vrijeme za javno otvaranje istih.

XI

Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Povljana, Stjepana Radića 20, Povljana, te na broj telefona 023/692-800, i na službenoj web stranici Općine www.povljana.hr

Klasa: 340-05/14-01/1

Ur.broj: 2198/25-30-14-1

Povljana, 18. svibnja 2016. godine

Općinski načelnik

Ivica Pogorilić

Pronađite nas na Facebooku Slijedite nas na Instagramu

Podaci prikupljeni u kontakt formi Općine Povljana koriste se isključivo za komunikaciju između Općine Povljana i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u web sustavu te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama.