proracun

Proračun.hr - 2022. godina - pogledaj


2022


   • 1. Izmjene i dopune Plana Proračuna općine Povljana za 2021. godinu - pogledaj
   • 2. Proračun Općine Povljana za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu - pogledaj
   • 3. Odluka o izvršavanju proračuna za 2022. godinu - pogledaj
   • 4. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Povljana za 2022. godinu - pogledaj
   • 5. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Povljana u 2022. godini - pogledaj
   • 6. Program za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje dijela troškova stanovanja u 2022. godini - pogledaj
   • 7. Program javnih potreba u kulturi, religiji i drugim društvenim aktivnostima u 2022. godini - pogledaj
   • 8. Program utroška dijela turistiĉke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka u 2022. godini - pogledaj
   • 9. Program korištenja sredstava naknade za zadrţavanje nezakonito izgraĊenih zgrada u 2022. godini - pogledaj

2021

   • Financijski izvještaj Općine Povljana za 01.01.-31.12.2021. godine - Konsolidirani izvještaj - pogledaj dokument
    • Potvrda o preuzetom fi. izvještaju za 01.01.-31.12.2021. godine - pogledaj dokument
   • Financijski izvještaj Općine Povljana za 01.01.-31.12.2021. godine (raz 22) - pogledaj dokument
    • Potvrda o preuzetom fi. izvještaju za 01.01.-31.12.2021. godine - pogledaj dokument
   • Financijski izvještaj Općine Povljana za 01.01.-30.09.2021. godine - pogledaj dokument
    • Potvrda o preuzetom fi. izvještaju za 01.01.-30.09.2021. godine - pogledaj dokument
   • Financijski izvještaj Općine Povljana za 01.01.-30.06.2021. godine - pogledaj dokument
    • Potvrda o preuzetom fi. izvještaju za 01.01.-30.06.2021. godine - pogledaj dokument
   • Financijski izvještaj Općine Povljana za 01.01.-31.03.2021. godine - pogledaj dokument
    • Potvrda o preuzetom fi. izvještaju za 01.01.-31.03.2021. godine - pogledaj dokument
   • Proračun Općine Povljana za 2021. godinu - pogledaj dokumentaciju

2020

   • Financijski izvještaj Općine Povljana za 01.01.-31.12.2020. godine (razina 22) - pogledaj
   • Financijski izvještaj Općine Povljana za 01.01.-31.12.2020. godine - pogledaj dokument
    • Potvrda o preuzetom fi. izvještaju za 01.01.-31.12.2020. godine - pogledaj dokument
   • ODLUKA o izvršenju Proračuna Općine Povljana za 2020. godinu - pogledaj dokument
   • Plan proračuna Općine Povljana za 2020. godinu - pogledaj dokument
   • Projekcija plana proračuna Općine Povljana za 2020. i 2021. godinu - pogledaj dokument

2019

2017

Pronađite nas na Facebooku Slijedite nas na Instagramu

Podaci prikupljeni u kontakt formi Općine Povljana koriste se isključivo za komunikaciju između Općine Povljana i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u web sustavu te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama.