proracun

Proračun.hr - 2022. godina - pogledaj


2022

  • 1. Izmjene i dopune Plana Proračuna općine Povljana za 2021. godinu - pogledaj
  • 2. Proračun Općine Povljana za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu - pogledaj
  • 3. Odluka o izvršavanju proračuna za 2022. godinu - pogledaj
  • 4. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Povljana za 2022. godinu - pogledaj
  • 5. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Povljana u 2022. godini - pogledaj
  • 6. Program za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje dijela troškova stanovanja u 2022. godini - pogledaj
  • 7. Program javnih potreba u kulturi, religiji i drugim društvenim aktivnostima u 2022. godini - pogledaj
  • 8. Program utroška dijela turistiĉke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka u 2022. godini - pogledaj
  • 9. Program korištenja sredstava naknade za zadrţavanje nezakonito izgraĊenih zgrada u 2022. godini - pogledaj

2021

2020

2019

2017

Pronađite nas na Facebooku Slijedite nas na Instagramu

Podaci prikupljeni u kontakt formi Općine Povljana koriste se isključivo za komunikaciju između Općine Povljana i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u web sustavu te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama.