Na temelju članka 17 i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine broj 86/08 i 61/11), čl. 44. Statuta općine Povljanana te Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu općine Povljana, načelnik Općine Povljana, raspisuje
NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA/ICE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE POVLJANA.

Pronađite nas na Facebooku Slijedite nas na Instagramu

Podaci prikupljeni u kontakt formi Općine Povljana koriste se isključivo za komunikaciju između Općine Povljana i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u web sustavu te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama.