Na temelju Zakona o cestama (Narodne novine, broj: 84/11), te obješnjenja Državne geodetske uprave, Središnji ured, Klasa:932-01/12-02/182), Ur.broj:541-03-1-12-28 od 24.listopada 2012.godine, Općina Povljana kao upravitelj nerazvrstane ceste Dionica nerazvrstane ceste izgrađene na k.č. 1939/5, 1939/56, 1939/2, 1938/13, 1936/1, 1938/1, 1259-dio, 1260/1-dio, 1263-dio, 1935/51, 1937/2, 1938/3-dio. 1938/4-dio i 1935/dio, obavještava sve nositelje stvarnih prava na predmetnim nekretninama kao i one koje neposredno graniče sa cestom, o započinjanju postupka evidentiranja ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Cijeli Javni poziv pogledajte OVDJE

Pronađite nas na Facebooku Slijedite nas na Instagramu

Podaci prikupljeni u kontakt formi Općine Povljana koriste se isključivo za komunikaciju između Općine Povljana i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u web sustavu te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama.