Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Povljana raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijem u službu Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Povljana na radno mjesto

– referent za prostorno uređenje – 1 izvršitelj/izvršiteljica

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Stručni uvjeti za navedeno radno mjesto:

– srednja stručna sprema

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i

– položen državni stručni ispit.

Izrazi koji se koriste u tekstu natječaja, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod. Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U službu ne može biti primljena osoba za koju postoje zapreke iz članaka 15. i 16. spomenutog zakona.

Uz prijavu kandidati su dužni (u izvorniku ili neovjerenom presliku) priložiti:

– životopis

– dokaz o državljanstvu

– dokaz o stručnoj spremi: svjedodžba o srednjoj stručnoj spremi

– dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)

– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje jedne godine (ugovor o radu, rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca) koji mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat obavljao i razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove, a koje je radno iskustvo evidentirano u elektroničkom zapisu/potvrdi HZMO, traženo u prethodnoj alineji

– uvjerenje o položenome državnom stručnom ispitu

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)

– vlastoručno potpisanu pisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

– uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o prijemu u službu).

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog lista ili rodnog lista i sl.).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obavezu da ga polože u roku godine dana od prijema u službu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba koja je podnijela nepotpunu prijavu, neće biti pozvana na dopunu dokumentacije.

Kandidat koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je načine prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

S kandidatima prijavljenim na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru objavit će se na web-stranici općine Povljana. Na web-stranici www.povljana.hr i na oglasnoj ploči bit će objavljeno mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Općina Povljana zadržava pravo poništiti natječaj bez dodatnog objašnjenja.

Isto tako, radnik nema pravo na putne troškove.

Prijave na natječaj s prilozima se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama s obveznom naznakom: »Za natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Povljana – ne otvaraj«, preporučeno poštom na adresu: Općina Povljana, S. Radića 20, 23249 Povljana. Prijave se mogu dostaviti i neposredno u prijemnom uredu Općine Povljana.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Povljana

Pronađite nas na Facebooku Slijedite nas na Instagramu

Podaci prikupljeni u kontakt formi Općine Povljana koriste se isključivo za komunikaciju između Općine Povljana i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u web sustavu te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama.