Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Zadarske županije, Ispostava Pag, na temelju članka 116. stavka 1. Zakona o gradnji (''Narodne novine'', broj 153/13), u povodu zahtjeva investitora HEP-ODS d.o.o., Elektra Zadar, Kralja Dmitra Zvonimira 8, 23000 Zadar, OIB: 46830600751, u predmetu izdavanja građevinske dozvole za KTS 10(20)/0,4kV ''Povljana 11'', 20 kV priključni kabel i niskonaponska mreža na k.č. 782/3, 798/13, 815/3, 2143/1, 2143/3, 2143/5, 2143/6, 2143/7 i 2154, k.o. Povljana, u naselju Povljana, u općini Povljana, objavljuje JAVNI POZIV POGLEDAJ >>>>

Pronađite nas na Facebooku Slijedite nas na Instagramu

Podaci prikupljeni u kontakt formi Općine Povljana koriste se isključivo za komunikaciju između Općine Povljana i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u web sustavu te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama.