cistoca

OBAVIJEST MJEŠTANIMA OPĆINE POVLJANA

Obavještavaju se mještani Općine Povljana da najkasnije do 31. svibnja 2022. godine  pristupe uređenju svojih okućnica sukladno članku 9., čl. 10., i čl. 11. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 10/22).

Članak 9.

Vlasnici, odnosno korisnici zgrada i neizgrađenog građevinskog zemljišta dužni su održavati dvorišta, vrtove, zelene i druge površine zgrada, neizgrađeno građevinsko zemljište, te druge površine uz javne površine, urednima i čistima.

Dvorišta, vrtovi, neizgrađeno građevinsko zemljište i druge površine moraju se koristiti sukladno njihovoj namjeni, te s njih ne smiju dolaziti nikakve štetne emisije na javne površine, susjedne zgrade i druge objekte. Svojim stanjem i izgledom ne smiju narušavati estetski izgled okolnih površina.

Lišće, plodove i grane koji s površina iz stavka 1. ovog članka padnu na javnoprometnu površinu vlasnici, odnosno korisnici, dužni su odmah ukloniti i površinu očistiti, a sakupljeni biootpad odložiti u za to posebno označene posude - kompostere.

Na prostorima dvorišta, vrtova, zelenih i drugih površina u privatnom vlasništvu uz javne površine zabranjeno je odlagati komunalni i drugi otpad, a posebice stare automobile, strojeve, električne i druge aparate i predmete iz kućanstva, građevinski šut, daske, dotrajale predmete i drugo, što narušava i nagrđuje izgled okoliša, te spaljivati sve vrste otpadnih tvari.

Ako se dvorišta, vrtovi, zelene i druge površine zgrada, neizgrađeno građevinsko zemljište, te druge površine uz javne površine, ne održavaju urednima i čistima, komunalni redar naredit će njihovom vlasniku, odnosno korisniku otklanjanje uočenih nedostataka.

Ukoliko vlasnik, odnosno korisnik prostora iz prethodnog stavka u ostavljenom roku ne postupi sukladno nalogu komunalnog redara, ti će se nedostaci otklonit putem treće osobe na trošak vlasnika, odnosno korisnika prostora.

Članak 10.

Ograde uz javne površine ne smiju biti izrađene od bodljikave žice, šiljaka i slično te se moraju postavljati tako da ne ometaju korištenje javnih površina, da ne predstavljaju opasnost za sigurnost imovine i ljudi, te da se vizualno uklapaju u okolni izgled.

Ograde uz javne površine vlasnici, odnosno korisnici moraju redovito održavati urednima.

Vlasnici, odnosno korisnici ograda od ukrasne živice ili drugog ukrasnog bilja, kada se one nalaze uz javnoprometne površine, dužni su obrezivati živicu, uklanjati šikaru, smeće, građevinski otpad, kositi travu, rezati suhe grane drveća, čistiti i uklanjati plodove koji padaju na javnoprometnu površinu i onečišćuju je, kao i uklanjati stabla i granje drveća koja ugrožavaju sigurnost ljudi i imovine na javnim površinama, te sprječavaju preglednost prometne signalizacije i javne rasvjete.

Vlasnici, odnosno korisnici ograda od ukrasne živice ili drugog ukrasnog bilja, kada se one nalaze uz javnoprometne površine, dužni su prije započinjanja radova na obrezivanju, propisno

označiti mjesto izvođenja radova te poduzeti sve mjere kako bi se za vrijeme rezidbe zaštitila imovina i neometano i sigurno prometovanje.

Vlasnici, odnosno korisnici dužni su odmah nakon završetka radova na obrezivanju, javnu površinu očistiti i dovesti u prvobitno stanje.

Ograde od ukrasne živice i drveće uz javnoprometne površine, vlasnici, odnosno korisnici, moraju redovito održavati i obrezivati tako da ne prelaze preko regulacijske linije na javnoprometnu površinu, ne zaklanjaju preglednost, ne ometaju normalno kretanje pješaka i sigurnost prometa, te da ne zaklanjaju prometnu i svjetlosnu signalizaciju, te javnu rasvjetu.

Ukoliko vlasnik odnosno korisnik postupa suprotno stavcima 1., 2., 3. i 4. Ovog članka, komunalni redar će naložiti uklanjanje tih nedostataka.

Ukoliko vlasnici odnosno korisnici ne postupe po nalogu komunalnog redara ili komunalni redar ne uspije stupiti u kontakt sa njima, nedostaci iz stavka 1., 2., 3. i 4.ovog članka bit će uklonjeni od strane treće osobe a o trošku vlasnika odnosno korisnika.

Članak 11.

Ako postoji opasnost od rušenja stabla na javnu površinu i ozljeđivanja ljudi i/ili oštećenja imovine, te ako se zelena površina uredno ne održava, komunalni redar će narediti njihovom vlasniku, odnosno korisniku poduzimanje konkretnih radnje za uklanjanje stabala i održavanje zelenih površina u svrhu uklanjanje uočenih nedostataka.

Ukoliko vlasnik, odnosno korisnik prostora iz prethodnog stavka ovog članka u ostavljenom roku ne postupi po nalogu komunalnog redara, ti će se nedostaci otklonit putem treće osobe na trošak vlasnika, odnosno korisnika prostora.

Ukoliko nije moguće stupiti u kontakt s vlasnikom ili korisnikom prostora a postoji opasnost od rušenja stabala na javnu ili javnoprometnu površinu i ugrožavanja sigurnosti ljudi i imovine, stabla će biti uklonjena od strane treće osobe a o trošku vlasnika odnosno korisnika.

Člankom 200. navedene Odluke propisane su kaznene odredbe za nepoštivanje gore navedenih odredbi.

Ukoliko vlasnici odnosno korisnici ne postupe po navedenim člancima Odluke o komunalnom redu, komunalni redar će naložiti uklanjanje tih nedostataka.

Ukoliko vlasnici odnosno korisnici ne postupe po nalogu komunalnog redara ili komunalni redar ne uspije stupiti u kontakt sa njima, nedostaci iz navedenih članaka bit će uklonjeni od strane treće osobe a o trošku vlasnika odnosno korisnika.

Cilj provođenja spomenute Odluke je apelirati na mještane  

i osvijestiti činjenicu da Povljana može biti uredna onoliko koliko se svaki mještanin trudi sudjelovati u njegovoj urednosti i čistoći.

Općina Povljana

Pronađite nas na Facebooku Slijedite nas na Instagramu

Podaci prikupljeni u kontakt formi Općine Povljana koriste se isključivo za komunikaciju između Općine Povljana i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u web sustavu te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama.