Na temelju članka 44. Statuta Općine Povljana ( ''Službeni glasnik Zadarske županije'' br. 17/09), načelnik Općine Povljana raspisuje NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih  naprava

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Zadarske županije, Ispostava Pag, na temelju članka 116. stavka 1. Zakona o gradnji (''Narodne novine'', broj 153/13), u povodu zahtjeva investitora HEP-ODS d.o.o., Elektra Zadar, Kralja Dmitra Zvonimira 8, 23000 Zadar, OIB: 46830600751, u predmetu izdavanja građevinske dozvole za PRIKLJUČNI KB 20 kV ZA TS "POVLJANA CRPILIŠTE", TRAFOSTANICA TS 10(20)/0,4 kV "POVLJANA CRPILIŠTE" I NN MREŽU IZ TS "POVLJANA CRPILIŠTE, u naselju Povljana, u općini Povljana, objavljuje


JAVNI POZIV strankama u postupku da izvrše uvid u spis predmeta radi izjašnjenja

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Zadarske županije, Ispostava Pag, na temelju članka 116. stavka 1. Zakona o gradnji (''Narodne novine'', broj 153/13), u povodu zahtjeva investitora HEP-ODS d.o.o., Elektra Zadar, Kralja Dmitra Zvonimira 8, 23000 Zadar, OIB: 46830600751, u predmetu izdavanja građevinske dozvole za KTS 10(20)/0,4kV ''Povljana 11'', 20 kV priključni kabel i niskonaponska mreža na k.č. 782/3, 798/13, 815/3, 2143/1, 2143/3, 2143/5, 2143/6, 2143/7 i 2154, k.o. Povljana, u naselju Povljana, u općini Povljana, objavljuje JAVNI POZIV POGLEDAJ >>>>

DSC 0467Na temelju članka 44. Statuta Općine Povljana („Službeni glasnik" Zadarske županije, broj 17/09,23/09 i 07/10) i Zaključka načelnika Općine Povljana, objavljuje NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU

 

IMG 5657Općina Povljana, Stjepana Radića 20, Povljana na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine RH, broj: 91/96, 69/98,137/99, 22/00, 73/01, 14/01, 79/06 i 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), Odluke Općinskog vijeća Općine Povljana, KLASA: 940-01/14-01/1, URBROJ: 2189/25-40-13-1, od 08. srpnja 2014. godine, te Odluke načelnika Općine Povljana, KLASA: 940-01/14-01/1, URBROJ: 2189/25-30-14-1 od 14. studenoga 2014. godine, oglašava OTVORENO JAVNO NADMETANJE za prodaju građevinskih parcela u Poslovnoj zoni Povljana UPU 4 u vlasništvu Općine Povljana prikupljanjem pisanih ponuda

DSC 0437Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine Republike Hrvatske" br. 153/13 – dalje u tekstu ZPU) te Zaključka Načelnika Općine Povljana od 31. srpnja 2014. godine, Klasa: 350-02/14-01/5, Urbroj: 2198/25-30-14-1, Jedinstveni upravni odjel Općine Povljana kao Nositelj izrade, objavljuje

Pronađite nas na Facebooku Slijedite nas na Instagramu

Podaci prikupljeni u kontakt formi Općine Povljana koriste se isključivo za komunikaciju između Općine Povljana i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u web sustavu te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama.