Općina Povljana, Stjepana Radića 20, Povljana na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine RH, broj: 91/96, 69/98,137/99, 22/00, 73/01, 14/01, 79/06 i 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), Odluke Općinskog vijeća Općine Povljana, KLASA: 940-01/14-01/1, URBROJ: 2189/25-40-13-1, od 04.11. 2016. godine, te Odluke načelnika Općine Povljana, KLASA: 940-01/14-01/1, URBROJ: 2189/25-30-14-1 od 08. veljače 2017. godine, oglašava OTVORENO JAVNO NADMETANJE za prodaju i koncesiju (pravo građenja)građevinskih parcela u Poslovnoj zoni Povljana UPU 4 u vlasništvu Općine Povljana prikupljanjem pisanih ponuda DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI NATJEČAJ OTVORENI NATJEČAJ ZA PRODAJU I KONCESIJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U POSLOVNOJ ZONI « POVLJANA- VRDIJAN» OPĆINE POVLJANA

JAVNA RASPRAVA 0 IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREDENJE OPINE POVLJANA (,,SLUBENT GLASNIK ZADARSKE UPANIJE" BR. 14/15, 19/15 i 17/16) IZVJEE 0 JAVNOJ RASPRAVI - Pogledaj dokument

Javna rasprava Izmjena i dopuna PP uređenja Općine Povljana - PDF dokument

Dokumentaciju u PDF obliku možete preuzeti ovdje - PREUZMI PDF DOKUMENTACIJU

Na temelju članka17. i 19, čl. 20-22 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), te sukladno Natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 121/2016 i oglasnoj ploči i web stranici općine Povljana, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

Pronađite nas na Facebooku Slijedite nas na Instagramu

Podaci prikupljeni u kontakt formi Općine Povljana koriste se isključivo za komunikaciju između Općine Povljana i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u web sustavu te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama.